Integritetspolicy och information om cookies

Senast uppdaterad 2021-05-07

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Nordiclabclinic.com och Miljönline AB, org.nr. 559120-8920, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vår verksamhet är att sälja produkter, förbrukningsartiklar och utfärda medicinska intyg där vi följer gällande regelverk för traditionella vårdgivare. I leveransen behöver vi samla in information kring din hälsa, både dina tidigare sjukdomar, läkemedel och operationer, samt aktuell hälsostatus. Känslig personlig information hanteras av oss i enlighet med Patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) och Bokföringslagen (SFS – 1999:1078). Vi är personuppgiftsansvariga för vår behandling av dina personuppgifter. Vår målsättning är att endast behandla personuppgifter som är relevanta och att behandling endast ska ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det syfte uppgifterna har samlats in. Denna policy gäller för nordiclabclinic.com. 

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter vi samlar in direkt från dig inkluderar namn, personnummer, kontaktuppgifter samt information om din hälsa. Vi får denna information dels genom frågor till dig, dels genom fysisk undersökning. Notera att även information som framkommer per epost, fysisk post eller telefon kommer att journalföras, om den har medicinsk relevans.

Information som vi samlar in om dig

  • Personnummer
  • Aktivitet på nordiclabclinic.com (cookies)

Information som vi samlar in om dig från annan part

Vi kan komma att behöva samla in information om dig och din hälsa från annan part för att få kompletterande information kring en vårdkontakt du haft eller från din arbetsplats, men endast efter att du godkänt detta särskilt. I samband med remisser från andra vårdgivare och laboratorium kommer remissunderlag, journalanteckningar och analyssvar att sparas i våra system.

Hur länge vi behandlar din information och med vilken rättslig grund

För att vi ska kunna leverera din beställning och kunna ge dig kundservice behöver vi behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen Rättslig grund för behandlingen Hur länge sparar vi uppgifterna?
När du kontaktar oss via kontaktformulär på nordiclabclinic.com Berättigat intresse 18 månader
När du gör en beställning på nordiclabclinic.com Fullgöra avtal 5 år
När du skapar konto på nordiclabclinic.com Berättigat intresse 18 månader efter avslutad beställning eller inaktivitet

Vår personuppgiftshantering är lagstadgat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40), Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Bokföringslagen (SFS – 1999:1078).


Behandling av användarens personuppgifter

En användares uppgifter används för att upprätthålla dennes konto samt spara information om köp och beställningar. Informationen används även för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används samt för att kommunicera köp- och kontoinformation med användaren. 

Användarens namn visas i dennes webshop. Kontaktuppgifter till användaren kommuniceras aldrig på något sätt till 3:e part förutom det som nämns i denna policy.

Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer, transport och logistikföretag

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners; för att skicka mejlutskick, fraktbolag för leveransen och webb-byrå för innehållet på nordiclabclinic.com. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

Överföringar till andra länder

Vi använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket ”EU-US Privacy Shield framework” som gör att överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till dig och annan vårdgivare efter ditt godkännande. Vi kan även komma att lämna administrativa personuppgifter till berörda myndigheter, IT- och ekonomisystem.

Säkerhet kring din information

Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar.

Cookies

När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera, exempelvis inloggningen till Mina Sidor, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen. 

Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.

Cookies kan antingen vara ”session cookies” som raderas när du stänger webbläsaren alternativt ”permanenta cookies” som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.

Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag (En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)
  • Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
  • Rätt till radering (Om du tar tillbaks ditt samtycke så raderar vi uppgifterna)
  • Rätt till dataportabilitet (Du har rätt att begära att din data skickas till en annan organisation)
  • Rätt att invända mot behandling (Rätt att kräva begränsad personuppgiftsbehandling om du motsätter dig uppgifternas riktighet)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Torbjörn Wallin
Personuppgiftsansvarig
Torsv 11, 184 92 Åkersberga

info@nordiclabclinic.com
Tel: 073-944 3994